MORE RAL COLORS

RAL 1000

GREEN BEIGE

Dutch: Groenbeige  
German: Grünbeige
 
French: Beige vert
 
Italian: Beige verdastro
Spanish: Beige verdoso
RGB code    
Red: 205 (80%)
 
Green: 186 (73%)
 
Blue: 136 (53%)
Hex Code: #cdba88
CMYK code    
Cyan: 5%
 
Magenta: 10%
 
Yellow: 40%
 
Black: 10%
MORE RAL COLORS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *